User Agreement

ALGEMENE VOORWAARDEN PASHTANA

Algemene verkoop, leverings en betalingsvoorwaarden van Pashtana

Pashtana
Adres: Roggestraat 15a
6981 BJ, Doesburg  (Netherlands)

KVK-nummer: 80095887
Btw-nummer: NL0033949871393

Telefoon:
Nederland: 0621818480
Overige landen: 0031-621818480
Bereikbaar maandag t/m vrijdag  10:00 uur- 17:00

Email:  Info@Pashtana.com

DEFINITIES:                                                                                                                                          

 1. 1. Pashtana gevestigd te Doesburg onder KvK nr. 80095887
  Klant: degene met wie Pashtana een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Pashtana en klanten samen.
  4. Consumenten een klant die tevens een individu is en die als privé handelt.

Pashtana is een online winkel in nieuw traditionele  Afghaanse kleding, sieraden en accessoires, welke via www.Pashtana.com, bezocht kan worden. Pashtana beschikt niet over een fysieke winkel en bestellingen kunnen online geplaatst en per post ontvangen worden.

TOEPASSELIJKHEID ALEGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen of producten door of namens Pashtana.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zijn dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op website van Pashtana.com is gerechtigd bestelling te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

 PRIJZEN

 1. Alle prijzen die Pashtana hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-verzend of transpostkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Pashtana hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pashtana te alleen tijde wijzigen.
 3. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn voor bestellingen binnen Nederland en binnen de Europese Uni inclusief BTW. Voor bestellingen buiten de Europese Uni wordt geen BTW gebracht, maar geldt een toeslag waardoor desondanks de bij de artikelen genoemde prijzen van toepassing zijn. Buiten de Europese UNI kunnen verdere eventuele invoer- of douane rechten  worden berekend als de bestelling in het land van bestemming aankomt.
  Let op: de douanekosten en invoerrechten zin voor rekening van de klant.
 4. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
 5. Verhoging van de kostenprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Pashtana niet kon voorzien ten tijden van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen ban de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 6. De consumenten heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

MONSTERS/MODELLEN

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat heet een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

RECHTEN VAN RECLAME

 1. Pashtana roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke en elektrische mededeling.
 2. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Pashtana.
 3. De kosten van het terughalen van de producten komen voor rekening van de klant.

BETALINGEN
Betalingen kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestellingen ontvangt de klant een bevestiging per email met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten vermeld.

Betalingsmogelijkheid

 1. iDeal: Bij het gebruik maken van internetbankieren binnen Nederland  ABN AMRO, Fortis, Rabobank, ING  of SNS Bank.
 2. PayPal: staat voor veilig en slim Online betalen. Dat betekent eenvoudig en gratis binnen en buitenland met een bank of girorekening betalen.
 3. Bancontact/Mister Cash: via Multisafepay uitsluitend voor Belgische rekeninghouders.
 4. MasterCard/Visa American Express: via MultiSafepay.
 5. Giropay: via MultiSafepay uitsluitend voor Duitse rekeninghouders.

 

GEVOLGEN NIET TIJDIG BETALEN

 1. Wanneer de kant niet tijdig betaalt, mag Pashtana zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Pashtana, dan is nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Pashtana te betalen.

LEVERINGEN

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op door de klant aangegeven adres
 3. Indien de overeengekomen bedrag niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Pashtana het recht om zijn verplichtingen op te schorten, totdat het overeengekomen deel alsnog voldaan.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met gevolg dat de klanten van verlate levering niet aan Pashtana kan tegenwerpen.

LEVERTIJD

 1. De door Pashtana opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinden of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het elektronisch) betelproces volledig heeft afgerond en daarvan een elektronisch bevestiging heeft gekregen van Pashtana.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Pashtana niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 4. Transportkosten zijn voor de rekening van de klant, tenzij partijen hierover anders hebben afgesproken.
 5. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van geleverde product gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.

RUILEN OF RETOUNEREN

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overleggering van de orignele factuur.
 • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking met de nog aangehechte originele prijs kaartje.
 • Het product is nog niet gebruikt.
 • Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen kunnen niet worden geruild.

Herroepen

 • Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat special voor consument op maat is gemaakt of aangepast.
 • Het geen(opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling
 • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@Pashtana.com.
 • De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Pashtana, bij gebrek waarvan zijn herroepingsrecht kan vervallen.
 • De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Pashtana, indien de volledig bestelling wordt geretourneerd.
 • Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten(zoals verzend en retourkosten) volgens  de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Pashtana deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Pashtana heeft geretourneerd

OVERMACHT
Pashtana heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten., dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Pashtana gehouden is tot enige schadevergoeding.

ANNULERING
U kunt uw bestelling te allen tijden annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is, is het dan verzonden dan gelden de normale retourbepaling.

OPMERKING EN VRAGEN
Mocht u na het lezen  van deze voorwaarden , opmerking of vragen hebben, neem dan gerust telefonisch, schriftelijk  of per e-mail contact met ons op.

0
Your Cart is empty